TTY Automaatioalumni ry

TTY Automaatioalumni ry. kokoaa TTY:n/TTKK:n automaatiotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet ja opinnoissaan lähellä valmistumista olevat ihmiset yhteen. Yhdistys perustettiin 27.4.2007 ja tällä hetkellä jäsenmäärä ylittää kuudenkymmenen.

Järjestämme erilaisia tapahtumiin kuten yritysvierailuja, luentoja jäsenistöä kiinnostavista aiheista sekä vapaamuotoisempia illanviettoja . TTY Automaatioalumni ry tarjoaa ympäristön jäsenistönsä ja alan yritysten verkostoitumiseen. Lisäksi yhdistys toimii linkkinä automaatio-opiskelijoiden ja työelämän välillä.

Nämä sivut poistuvat vuoden 2017 aikana ja niiden ylläpitoon ei käytetä enää aikaa. Virallisena sivuna toimii: Fb.me/AutomaatioAlumni

Mukaan voi liittyä ilmaiseksi liittymällä listalle autek-alumni

Vuoden 2014 hallitus:

Velu Varjoranta

Ilkka Hulkko

Juha-Pekka Suomela

Arto Kangas


Vanhat hallitukset


2013:

Pääsäätäjä: Eero Kuohuva

Apusäätäjä: Kalle Sihvo

Rele: Arttu Takala

Rele: Ilkka Hulkko

Rele: Velu Varjoranta

 

2012:

Pääsäätäjä: Kalle Ryynänen

Apusäätäjä: Kalle Sihvo

Rele: Riikka Laurila

Rele: Anne Rossinen

Rele: Eero Kuohuva

Rele: Arttu Takala

Venttiili: Tarmo Rouhiainen

 

2011:

Pääsäätäjä: Riikka Laurila

Apusäätäjä: Kalle Ryynänen

Rele: Jarno Haansola

Rele: Jouni Lantto

Rele: Anne Rossinen

Venttiili: Tarmo Rouhiainen

 

2010:

Pääsäätäjä: Katariina Hartikka

Apusäätäjä: Riikka Jylhä

Rele: Jarno Haansola

Rele: Jouni Lantto

Venttiili: Kari Marttila

 

2009:

Pääsäätäjä: Antti Jaatinen

Apusäätäjä: Petri Vuorenpää

Rele: Katariina Hartikka

Rele: Riikka Jylhä

Autekin valitsema venttiili: Juuso Jusi

 

2008:

Pääsäätäjä: Janne Kytökari

Apusäätäjä: Esa Pajala

Rele: Antti Jaatinen

Rele: Petri Vuorenpää

Autekin valitsema venttiili: Anne Rossinen

 

2007:

Pääsäätäjä: Teemu Lindgren

Apusäätäjä: Joonas Kaarnametsä

Rele: Janne Kytökari

Rele: Esa Pajala

 

Tampereen  teknillisen yliopiston Automaatioalumni ry   Säännöt

 

 

 (SULUISSA KENOLLA OLEVA EI KUULU SÄÄNTÖIHIN. Vapaamuotoinen kuvaus siitä miten sääntöjä on tarkoitus tulkita. Näin virallisia sääntöjä ei tarvitse muutella yhtenään.)  

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Tampereen  teknillisen yliopiston Automaatioalumni ry ja sen kotipaikka on Tampere.  

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston (TTY, ennen TTKK) Automaatiotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneita tai siihen kuuluneita muista koulutusohjelmista valmistuneita sekä edistää automaatiotekniikan opiskelijoiden ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yritysvierailuja, infotilaisuuksia, koulutusta, kokouksia ja muuta samanlaista toimintaa sekä tarjoaa asiantuntemuksensa työelämästä TTY:n automaatiotekniikan opiskelijoille.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää huvi- ja koulutustilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

(Toimintansa tukemiseksi yhdistyksen jäsenet koittavat käydä työnantajiensa kukkarolla.)  

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on opiskellut Tampereen teknillisen yliopiston Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa.

 

(Jäsenyys on tarkoitettu etupäässä valmistuneille, joskin opintojensa loppusuoralla olevat teekkarit ovat myös tervetulleita.) 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

(Kunniajäsen = Vakiosäätäjä)  

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous.

 (Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ei ole liittymis- tai jäsenmaksua. Kannattavilta jäseniltä peritään jäsenmaksua sopivaksi katsottu määrä.)  

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 6 muuta jäsentä.

 

 (Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja (pääsäätäjä), varapuheenjohtaja (apusäätäjä) ja kaksi muuta jäsentä (rele). Lisäksi Autekin hallituksen nimeämä alumniyhdyshenkilö (venttiili), joka on kaikin puolin mukana hallituksessa, mutta ei sen virallinen jäsen) 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

 (Vuosikokouksen nimeämä hallituksen jäsen toimii 2 vuotta, joista ensimmäisen vuoden nuorempana (rele) ja toisen vanhempana hallituksen jäsenenä (pää- tai apusäätäjä). Kahden vuoden jälkeen hallituksen jäsen on erovuorossa eikä häntä voida valita seuraavalle toimikaudelle. Venttiilin toimikausi noudattaa Autekin hallituksen kulloinkin määrittämää linjaa.) 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

  

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

(Vuosikokous pidetään syksyllä jonkin alumnitapahtuman yhteydessä) 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

 

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on laillisesti koolle kutsuttu.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella kutsulla.

(Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen sähköpostilistalla ja nettisivulla.)  

 

11. Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 
  1.             kokouksen avaus
  2.             valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    
  3.             todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4.             hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5.             esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6.             päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7.             vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  8.             valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9.             valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10.             käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään 3 kuukauden välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Koska joukossamme on luultavasti ihmisiä jotka edelleen luottavat vanhaan tuttuun irc:iin, niin komennolla /join #automaatioalumni pääsee jutustelmaan samanhenkisten ihmisten kanssa.

TTY Automaatioalumni ry:n keskustelufoorumi löytyy osoitteesta http://automaatioalumni.org/foorumi/.

Foorumi on tarkoitettu kaikkien jäsenten käyttöön ja sinne voi rekisteröityä ilman erillistä hyväksyntää.